Säännöt

OtaYhteyttä_kuvituskuv_798x532_px

Urheilun huipulle ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Urheilun huipulle ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi.

 

2 § Yhdistyksen tarkoitus

 

Yhdistyksen tarkoituksena on urheilukulttuurin kehittäminen ja monipuolistaminen, urheilun arvostuksen lisääminen sekä kilpaurheilussa huipulle pyrkivien yksilöiden harjoittelun ja menestymisen mahdollistaminen ja tukeminen.

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä tapahtumia ja tilaisuuksia, tiedottamalla ja vaikuttamalla laaja-alaisesti kansalaisiin, viranomaisiin, yrityksiin ja yhteisöihin sekä tukemalla henkisesti ja taloudellisesti päämääränsä menestykseen asettaneita kilpaurheilijoita.

Yhdistys voi tukea suomalaisia tai Suomessa vakituisesti asuvia urheilijoita ja heidän valmentajiaan sekä muita urheiluun liittyviä tukihenkilöitä.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

− ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestämällä seminaareja ja koulutustilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia; 

− harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai muuta taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.

 

4§ Yhdistyksen jäsenyys muissa yhdistyksissä

 

Yhdistyksen jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous.

 

5§ Yhdistyksen jäsenet

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen ihmisen, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä toimimaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.

Yhdistyksen juniorijäseneksi voi hallitus hyväksyä alle 18-vuotiaan ihmisen, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous kutsua yhdistyksen puheenjohtajana erityisen ansiokkaasti toimineen henkilön.

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen ihmisen, yhteisön ja säätiön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

Yhdistyksen hallitus voi ylläpitää julkista luetteloa yhdistyksen jäsenistä, paitsi niiden jäsenten osalta, jotka ovat sen omalta osaltaan kieltäneet ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

 

6 § Yhdistyksestä eroaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

7 § Jäsenyyden päättäminen

 

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kuusi kuukautta aiemmin erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on toiminut tai toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisella tavalla taikka hänen toimintansa muutoin aiheuttaa haittaa tai vahinkoa yhdistyksen toiminnalle tai maineelle.

 

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

 

Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen kokous. Lisäksi jäsenet voivat suorittaa yhdistykselle tukimaksuja.

Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksuja.

 

9 § Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen huhti–toukokuussa ja syyskokouksen loka–joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Yhdistyksen kokoukseen voi, hallituksen niin päättäessä, osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisellä apuvälineen avulla kokouksen aikana.

 

10 § Kevät- ja syyskokous 

 

Kevätkokouksen asiat

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d) ääntenlaskijat3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Päätetään kokous

 

Syyskokouksen asiat

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d) ääntenlaskijat3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle ja tarvittaessa täydennetään hallituksen jäseniä

9. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

10. Päätetään tarvittaessa yhdistyksen edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12. Päätetään kokous

Asioista, jotka yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. 

Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

 

Pöytäkirja

Yhdistyksen hallituksen ja muiden toimielimien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.

Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

 

Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet. Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä erääntyneet jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja viisitoista vuotta täyttäneellä juniorijäsenellä sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.11 § Hallinto

 

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, jonka puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4–7 muuta jäsentä. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa on puolet arvan perusteella, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi valittu.

Hallitus valitsee tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun hän katsoo sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa

3 Valita tarvittaessa hallituksen apuna toimivat työryhmät

4 Kutsua koolle ja valmistella yhdistyksen kokous

5 Vastata yhdistyksen taloudesta

6 Pitää jäsenluetteloa

7 Tehdä yhdistyksen tilinpäätös ja vuosikertomus

8 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

9 Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa

10 Hyväksyä ja erottaa jäsenet

11 Valita ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt

12 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

 

12 § Tilikausi

 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

 

13 § Nimenkirjoittaja

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

14 § Sääntöjen muuttaminen

 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen sääntöjen muuttamisesta.

 

15 § Yhdistyksen purkaminen

 

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen yhdistyksen purkamisesta.

 

16 § Yhdistyksen varojen luovuttaminen

 

Jos yhdistys on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, sen varat on luovutettava johonkin yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti. Purkamisen selvitysmiehinä toimivat yhdistyksen kokouksen valitsemat henkilöt.

 

Urheilun huipulle ry

Täytä lomake ja lähetä kysymyksesi meille.

 

Huipulle_Logo

Powered by